• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?
Sách xưa ghi lại ví dụ thực tế về chuyển sinh luân hồi
Thần y kỳ ngộ: Nhân quả thiện ác đi với nhau như hình với bóng