• TINHHOANET

Khám phá sinh mệnh

Vạn vật đều có linh: Gặp chuyện oan khuất, chó cũng biết tố cáo
Người tu đạo xưa có thể hóa thân thành hạc bay trong mây
Người đã đắc đạo sống ở nơi thế gian sẽ như thế nào?
Trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc mới có thể làm Thần tiên