• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Sách xưa ghi lại ví dụ thực tế về chuyển sinh luân hồi
Thần y kỳ ngộ: Nhân quả thiện ác đi với nhau như hình với bóng
Thân người khó được: Con người và động vật luân hồi qua lại