• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Cửu Hoa Sơn hiển linh, rửa nỗi oan cho con dâu hiếu đạo
Truyền thuyết dân gian: Phá hủy chùa chiền, cả gia tộc diệt vong
Quỷ dưới địa ngục ăn gì?
Sách xưa ghi lại ví dụ thực tế về chuyển sinh luân hồi