• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Kiếp trước kiếp này: Con gái ruột lại hơn mẹ mình ba tuổi
Thiện ác hữu báo – Nhân quả xưa nay vốn công bằng (2)