• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Hủy hoại kinh sách nhà Phật bị quả báo chết sớm, si khờ
Việc làm tưởng chừng đơn giản, lại có thể giúp một người cải tử hoàn sinh
Người tích bao nhiêu đức sẽ đắc bấy nhiêu phúc