• TINHHOANET

Thế giới tâm linh

Hai anh em thi triển thần thông giúp cha mẹ tín Phật
Hai đời làm tăng vẫn không thoát khỏi tình duyên nơi trần thế
Trong tâm tồn tại thiện niệm, Thần linh sẽ bảo hộ tới cùng
Tại sao khi bậc thiện nhân xuất hiện, quỷ ma quái thú đều tránh xa?