• TINHHOANET

Thế giới tâm linh

Làm người chính nghĩa, tà ma không dám xâm phạm
Khổ báo suốt mấy nghìn năm chỉ vì ganh ghét đố kỵ