• TINHHOANET

Thế giới tâm linh

Vì sao thông qua tiếng nói có thể đoán biết vận mệnh một người?
Phúc khí và vận mệnh của một người ẩn tàng trong giọng nói