• TINHHOANET

Thuyết Tiến Hóa

Không thể tìm thấy hóa thạch ‘Người-Vượn’: Con người không phải từ vượn tiến hóa mà thành
Hộp sọ 260.000 năm tuổi ở Trung Quốc viết lại lịch sử loài người
Dấu chân 5,7 triệu năm tuổi ở Hy Lạp thách thức thuyết tiến hóa