• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Những con vật nào là không nên ăn thịt?
Câu chuyện luân hồi: Hai đời làm phương trượng
Cảnh tỉnh từ chuyện một gia đình không tin và phỉ báng Thần Phật
Câu chuyện luân hồi: Mối duyên nợ của hai người con
Trời phù hộ người lương thiện, gặp dữ hóa lành
Thiện ác hữu báo, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc!