• TINHHOANET

Văn minh cổ đại

Cây cầu 1,7 triệu năm tuổi trong sử thi Ấn Độ?
Người Minoan đã phát minh ra kính lúp từ hàng ngàn năm trước?