• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Khi chết đi, con người có thể mang theo được những gì?
Khi người khuyết đức, bất hạnh là không thể tránh khỏi