• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Nước đổ khó hốt, có 7 loại lời không nên tùy tiện nói
3 người đặc biệt mà bạn nên giữ trong đời
Thứ không phải của mình, có tranh giành cũng chẳng được