• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Không nên lấy “mức độ tiêu dùng” để đánh giá phụ nữ
Quá cố chấp thường khiến cho các mối quan hệ rạn vỡ
Câu chuyện cuộc đời: Nợ người dễ trả hơn nợ chính mình