• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Thiện ác hữu báo – Nhân quả xưa nay vốn công bằng (2)
Thiện ác hữu báo – Nhân quả xưa nay vốn công bằng (1)
Nhân quả báo ứng: Oan quỷ nhập bụng, truy khảo nợ kiếp trước