• TINHHOANET

Cổ Học Tinh Hoa

Tham lam chính là thứ độc dược hại mình hại người đáng sợ nhất
Làm người, cần phải ghi nhớ bài học “nước đổ khó hốt”
Người thầy nhỏ tuổi nhất của Khổng Tử