• TINHHOANET

Cổ Học Tinh Hoa

Quân tử giữ trọn chữ tín được trời cao ban hậu phúc
Những câu nói kinh điển của cổ nhân chứa đựng trí tuệ hơn người