Video ý nghĩa: Bà lão nông thôn và ba vị tiến sĩ

Đọc & Suy ngẫm 23/11/18, 10:36
Thần có tồn tại hay không? Dẫu cho Thần không tồn tại nhưng tin vào Thần, kính ngưỡng Thần lại giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống. Người xưa chẳng đã dạy: "trên đầu 3 thước có thần linh". Video: https://www.youtube.com/watch?v=5-W3kMn4de4 Nguồn: Youtube