• TINHHOANET

Những Câu Chuyện Khỏi Bệnh Thần Kì

74% bác sĩ tin vào phép lạ, 55% đã từng gặp điều đó
“Không ai nghĩ tôi có thể đi lại bình thường sau tai nạn xe”