• TINHHOANET

Cổ Học Tinh Hoa

Đức hạnh của người xưa: Một ngày làm thầy, cả đời làm cha
Làm người, có đại khí mới có thể hiên ngang giữa trời đất
Vì sao có những vị vua sẵn sàng từ bỏ ngai vàng nhất tâm tu Phật?