• TINHHOANET

Tiên Tri

Nhật ký tiên tri của một học sinh Liên Xô về Thế chiến II
Thiên cơ trong câu chuyện “Đòn gánh nở hoa”