• TINHHOANET
Họ đã đến học Pháp Luân Công sau những chấn động từ sự kiện 25/4