• TINHHOANET

Thế giới tâm linh

Cửu Hoa Sơn hiển linh, rửa nỗi oan cho con dâu hiếu đạo
Truyền thuyết dân gian: Phá hủy chùa chiền, cả gia tộc diệt vong