• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Đừng sống một cuộc đời chỉ để cho người khác nhìn
Ngủ, đối với vợ chồng chính là thước đo hôn nhân ấm lạnh