• TINHHOANET

Thuyết Tiến Hóa

Cổ vật trong than đá chứng minh thuyết tiến hóa là sai lầm
Bí ẩn về nguồn gốc thực sự của nhân loại
Học giả phương Đông phản bác Thuyết Tiến hóa của Darwin