• TINHHOANET

Thế giới tâm linh

Khổ báo suốt mấy nghìn năm chỉ vì ganh ghét đố kỵ
Sét đánh người là sự ngẫu nhiên hay đã có an bài?