• TINHHOANET

Nhân tướng học

Xem lông mày đoán tướng vượng tài, vượng phu của phụ nữ
Tướng mạo người phụ nữ vượng phu theo quan điểm cổ nhân
Tự đoán mệnh theo nhân tướng học: Quan sát tổng thể con mắt
Đàn ông nếu tại mấy vị trí này “đầy đặn” một chút, tất sẽ có phúc khí
Trong nhân tướng học, mắt bồ câu có thực sự đẹp?
Đặc điểm nhân tướng của những người chỉ vinh hiển sau tuổi 40