• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

“Lấy của người giàu chia cho người nghèo” là tốt hay là xấu?
Đường rộng không bằng tâm rộng, mệnh tốt không bằng tâm tốt
Trong tâm chứa đựng thứ gì thì bạn chính là thứ đó