• TINHHOANET

Cuộc đàn áp tại Trung Quốc

Những lời ngụy biện chưa từng thấy của cảnh sát Trung Quốc khi đàn áp người vô tội