• TINHHOANET

Mao Trạch Đông

Sống trong chế độ độc tài, người dân dần trở nên mù quáng