Nguồn gốc của câu nói “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”

26/12/15, 07:16 Cổ Học Tinh Hoa

Trong khi ta đang nói về ai đó mà người đó đột nhiên xuất hiện, người ta thường hay nói câu: đúng là “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”? Ý nói là vừa nói đã đến quá mau lẹ. Vì sao lại nói “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”, chúng ta hãy tìm hiểu nguồn gốc của câu này nhé!

Tào Tháo là một nhân vật có thật trọng lịch sử. Ông là nhà chính trị quân sự kiệt xuất cuối thời kỳ Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc – Là người có rất nhiều “tai mắt”, hành sự mau lẹ, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Trong dân gian lưu truyền rằng:

Trong lúc Hán Hiến Đế bị liên quân Lý Giác và Quách Tị đuổi bắt. Nhiều người hiến kế đề cử Tào Tháo, nói rằng Tào mới lập được công dẹp yên giặc khăn vàng ở Thanh Châu, nên có khả năng cứu giá. Trong khi thư vẫn chưa tới nơi, thì liên quân Lý Quách đã đánh đến. Trong tình thế vô cùng cấp bách, Tào Tháo đã hạ lệnh cho Hạ Hầu Đôn xuất quân hộ giá kịp thời, đánh tan quân Lý Quách. Sau đó Tào Tháo được phong thăng quan tước. Nên từ đó mới có câu: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”.

Tuy nhiên, trong Tam quốc lại nói:

Sau khi Tào Tháo chinh phạt Đổng Trác, đã đảm nhiệm chức vụ thái thú Đông Quận. Lúc ấy giặc khăn vàng lại nổi lên ở Sơn Đông, ông cùng với Tương Bào Tín ở Tề Bắc chinh phạt quân Hoàng Cân, chiêu hàng hơn 30 vạn quân đầu hàng. Từ đó Tào Tháo uy danh ngày càng lớn, được triều đình phong chức làm Trấn Đông tướng quân.

Đổng Thừa, Dương Phụng sau khi hộ giá đến Lạc Dương, nhưng lo sợ Lý Giác, Quách Tị tới đánh chiếm, tấu xin Hán Hiến Đế gọi Tào Tháo vào triều, phụ trợ Vương Thất. Tào Tháo sau khi tiếp chỉ, điều hết quân ở Sơn Đông đến Lạc Dương hộ giá. Tào Tháo vừa tới thành Lạc Dương thì liên quân Lý Giác và Quách Tị cũng vừa  kéo đến tấn công Lạc Dương. Từ đó mới có câu “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”, ý nói Tào Tháo đến cứu giá kịp thời.

Hồng Khang, dịch từ kannewyork.com

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Nhớ Tết quê 20 năm trước

Nhớ Tết quê 20 năm trước

Chiếc móc câu tử thần

Chiếc móc câu tử thần

Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

 • Làm gì khi quỷ lộng hành?

  Làm gì khi quỷ lộng hành?

 • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

 • Nhớ Tết quê 20 năm trước

  Nhớ Tết quê 20 năm trước

 • Chiếc móc câu tử thần

  Chiếc móc câu tử thần

 • Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

  Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

 • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

 • Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

  Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

 • Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

  Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

 • Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

  Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

 • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

x