Gia Cát Lượng vì sao có thể biết trước tương lai sau hai nghìn năm?

Đối với nhiều người khi xem “Tam Quốc diễn nghĩa”, điều khó hiểu nhất có lẽ chính là việc những điều chưa hề xảy ra mà Gia Cát Lượng đã biết trước.

Ví như chuyện Gia Cát Lượng ở vùng Long Trung, dẫu chưa từng ra khỏi cửa mà đã biết thiên hạ sẽ chia ba. Điều lạ nữa là thời bấy giờ rõ ràng là không có báo chí, không có đài phát thanh, cũng không hề có điện báo, vậy mà đại sự trong thiên hạ không gì lọt ra khỏi mắt của kì nhân này.

“Mã Tiền Khóa” của Gia Cát Lượng khẳng định là dự ngôn thật thật tại tại cao sâu khó lường. Hai nghìn năm nay, dự ngôn “Mã Tiền Khóa” chuẩn xác phi thường. (Ảnh: Internet)

“Tam Quốc diễn nghĩa” hồi thứ 57: Lại nói Khổng Minh ở Kinh Châu, đêm quan sát thiên văn, thấy sao rơi xuống đất, liền cười nói: “Chu Du đã chết rồi”. Đến sáng, nói lại với Huyền Đức. Huyền Đức cử người đi thám thính, quả nhiên xác nhận người đã chết rồi. Huyền Đức hỏi Khổng Minh, rằng: “Chu Du đã chết, mọi chuyện sẽ thế nào?”. Khổng Minh nói: “Người lãnh binh thay Chu Du, ắt là Lỗ Túc. Lượng quan sát thiên tượng, sao Tương tụ ở phương đông. Lượng sẽ lấy cớ viếng tang sang Giang Đông một chuyến, để tìm hiền sĩ phò trợ chúa công”. Huyền Đức nói: “Chỉ e là tướng sĩ quân Ngô sẽ gia hại tiên sinh”. Khổng Minh nói: “Khi Du còn sống, Lượng còn không sợ, nay Du đã chết, lại còn lo gì?”.

Sau đó liền cùng Triệu Vân dẫn theo năm trăm quân sĩ, chuẩn bị tế lễ, xuống thuyền đến Ba Khâu đưa tang. Trên đường đi, thám thính được Tôn Quyền đã lệnh Lỗ Túc làm đô đốc, linh cữu Chu Du đã đưa về Sài Tang. Đoạn này nói Gia Cát Lượng nhìn thấy sao Tương rơi liền biết được Chu Du đã chết, đồng thời, ông đối với chuyến đi sang Đông Ngô này không hề cảm thấy lo sợ. Tại sao như vậy, bởi ông sớm đã biết được đi đến Đông Ngô, dẫu cho bao nhiêu người căm hận ông, nhưng mạng sống của ông không hề gì.

Hồi thứ 63: Lại nói Khổng Minh ở Kinh Châu, ngày đó là tết Thất tịch, chúng quan mở đại hội dạ yến, đang nói chuyện thu hồi Kinh Châu. Bỗng nhiên một ngôi sao hướng về phía Tây, to như cái đấu, từ trời rơi xuống, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Khổng Minh thất kinh, ném ly xuống đất, ôm mặt khóc rằng: “Bi ai thay! Đau xót thay!”. Chúng quan hoảng hốt hỏi duyên cớ. Khổng Minh nói: “Trước đây tôi đoán rằng năm nay sao Thiên Cương ở hướng Tây, bất lợi cho quân sư; thiên cẩu xâm phạm quân ta, sao Thái Bạch ở gần Lạc Thành, tôi đã gửi thư cho Chúa công, bảo phải đề phòng cẩn thận. Ngờ đâu đêm nay phía Tây sao rơi, mạng sống của Bàng Sĩ Nguyên ắt đã chấm hết rồi!”. Nói xong, lớn tiếng khóc rằng: “Hôm nay, chúa công chúng ta đã mất một cánh tay rồi!”. Chúng quan đều thất kinh, chưa tin lời ông nói. Khổng Minh nói: “Trong mấy ngày nữa, ắt có tin tức”. Tiệc rượu chưa trọn hoan vui mà phải giải tán. Mấy ngày sau, quả nhiên có tin báo rằng quân sư Bàng Thống bị tên bắn chết trước gò Lạc Phượng. Thiết nghĩ rằng nếu như Gia cát Lượng không có đoán chính xác, trước hết khóc lớn, về sau nếu như Bàng Thống không có chết, không phải tự làm mình mất mặt, sau này còn làm sao mà quân lệnh như sơn được nữa? Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Quan Vũ, Trương Phi trước khi chết, Gia Cát Lượng đồng dạng thông qua tinh tượng mà biết trước điềm hung.

Hồi thứ 103: Đang đêm, Khổng Minh thân ôm bệnh ra khỏi lều, ngẩng đầu quan sát thiên văn, vô cùng kinh hãi; vào lều bảo với Khương Duy rằng: “Mệnh ta nội trong sớm tối nay mà thôi!”. Duy nói: “Thừa tướng sao lại nói những lời như vậy?”. Khổng Minh nói: “Ta thấy trong sao Tam Đài, sao khách sáng lạn gấp bội, sao chủ u tối, các chòm sao vốn tương phụ nhau, ánh sáng của nó đã mờ tối. Thiên tượng như vậy, mệnh ta có thể tự rõ được!”. Ngay trong lúc này, Tư Mã Ý, một đối thủ trong trận doanh khác đang thủ vững trong doanh trại, bỗng một đêm ngẩng nhìn lên quan sát thiên văn, vô cùng mừng rỡ, nói với Hạ Hầu Bá rằng: “Ta thấy sao Tương mất vị trí, Khổng Minh ắt bị bệnh nặng, không lâu sẽ chết” … Khổng Minh vứt kiếm mà than rằng: “Sống chết có số, không thể cưỡng cầu được mà!”. Ngay đêm hôm đó, Khổng Minh lệnh người dìu ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn sao Bắc Đẩu, chỉ về một ngôi sao xa xôi, nói: “Đây là tướng tinh của ta đó”. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy nó màu sắc u tối , lung lay muốn đổ. Quả nhiên đêm đó, Gia Cát Lượng quy thiên.

Nếu như nói “Tam Quốc diễn nghĩa” chỉ là tiểu thuyết, như vậy thì “Mã Tiền Khóa” của Gia Cát Lượng khẳng định là dự ngôn hoàn toàn có thật, cao sâu khó lường. Hai nghìn năm nay, dự ngôn “Mã Tiền Khóa” chuẩn xác phi thường. Thế là mọi người bèn hoài nghi “Mã Tiền Khóa” là người đời sau dựa vào lịch sử đã qua mà biên tạo thành. Tuy nhiên, đến thời Minh mạt Thanh sơ, đại văn hào Kim Thánh Thán đã bình luận “Mã Tiền Khóa”.

Lúc này khóa thứ 9 đến khóa thứ 14 trong “Mã Tiền Khóa” vẫn chưa thành hiện thực.

Khóa thứ 9 rằng: “Thủy nguyệt hữu chủ, cổ nguyệt vi quân, thập truyền tuyệt thống, tương kính như tân”, tức nước trăng có chủ, trăng cổ làm vua, truyền mười tuyệt sạch, kính nhau như khách. Khóa thứ 10 rằng: “Chư hậu ngưu tiền, thiên nhân nhất khẩu, ngũ nhị đảo trí, bằng lai vô cữu”, tức lợn sau trâu trước, nghìn người một miệng, năm sau đảo ngược, bạn đến không trách. Kim Thánh Thán đổi với chữ “thống” của “Thập truyền tuyệt thống” làm, ra nhiều cái suy đoán, nhưng ông đâu có thể ngờ được rằng chữ “thống” này tức là Hoàng đế Tuyên Thống. Mãn Thanh kết thúc bởi hoàng đế Tuyên Thống, thật là tuyệt diệu!.

“Thiên nhân nhất khẩu” trong khóa thứ 10, là chữ “Hòa” không còn gì phải nghi ngờ nữa. Như vậy năm 1911 là năm Hợi, năm 1913 là năm con trâu, chính giữa không phải chính là năm 1912 hay sao? Mà nước cộng hòa đầu tiên ở châu Á vừa khéo lại thành lập vào năm 1912, không hề sai chạy chút nào. Lúc này thời Gia cát Lượng đã mất gần hai nghìn năm rồi. Sao ông lai có thể đoán được chuẩn xác như vậy?

Nhiều năm nay, mọi người chỉ biết sự thần kỳ trong các lời dự ngôn nhưng không một người nào nói ra được đạo lý trong các lời dự ngôn đó. Ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, là người đầu tiên dùng đạo lý khoa học đã nói rõ tính chân thật của dự ngôn. Trong Chuyển Pháp Luân, ông nói: “Trên thế giới hiện nay có sáu loại công năng đã được công nhận, trong đó có thiên mục, dao thị, và còn có túc mệnh thông. Sao lại gọi là ‘túc mệnh thông’? Ấy là có thể biết được tương lai và quá khứ của cá nhân; lớn nữa thì có thể biết được sự thịnh suy của xã hội; còn lớn hơn nữa thì có thể thấy được những quy luật biến hoá của toàn thiên thể; đó chính là ‘công năng túc mệnh thông’.

Sự thành lập của nước cộng hòa đầu tiên của châu Á, khiến người đời sau thể hội được thần cơ diệu đoán của Gia Cát Lượng một cách rõ ràng chính xác. Mấy nghìn năm nay, mọi người biết có các loại thần cơ, nhưng không một người nào có thể nói ra đạo lý. Ông Lý với cách thức giản lược dễ hiểu đã nói ra vấn đề trong hàng trăm nghìn năm nay mọi người không thể lý giải được. Dựa vào cách nói của ông, Gia Cát Lượng chính là người có công năng túc mệnh thông rất cao thâm, thông qua công năng đã nhìn thấy trước quy luật biến hóa của thiên thể của một hai nghìn năm sau này, thế là dựa vào kết quả biết trước lại thiết lập nên những ẩn đố, chỉ có đến khi lịch sử đã trải qua rồi, người phàm mới có thể hiểu ra trọn vẹn. Chúng ta bây giờ của hai nghìn năm sau, sau khi đã biết được sự thần kỳ trong “Mã Tiền Khóa” của Gia Cát Lượng rồi đi xem lại việc ông vì sao có thể trả lời khi ở Long Trung, thì không khó lý giải nữa.

Bây giờ chúng ta lại xem những năm gần đây này. Thời cận đại trở lại đây, chỉ trong mấy năm đã xuất hiện ba lần hoặc bốn lần nhật thực, như thế nhân gian tất nhiên có tai nạn lớn. Mà từ 2007 đến năm 2012 lại đã xuất hiện 6 lần nhật thực toàn phần, thời gian nhật thực toàn phần kéo dài đến 6 phút 39 giây, là thiên tượng 2132 năm mới có một lần. Loại thiên tượng này nhất định báo trước sự biến hóa đáng sợ trong nhân gian, hoặc chính là đại ôn dịch trong mấy năm nay sẽ quét ngang toàn thế giới như trong dự ngôn của Lưu Bá Ôn. Còn có rất nhiều dự ngôn đều báo trước sẽ có tai nạn cực lớn xảy ra. Người phàm không biết được ý nghĩa của nó, nhưng vùng đất Thần Châu nhất định có người biết được thiên ý trong những dự ngôn và những gì được báo trước trong 6 lần nhật thực này.

Nhật thực toàn phần được chụp tại Na-uy ngày 20/3/2015. (Ảnh: Internet)

Trên trang Chánh Kiến, người ta cũng vô tình bắt gặp rất nhiều bài viết nhắc nhở con người thế gian sẽ có một cuộc đại đào thải đến thế gian. Gia Cát Lượng có thể biết trước được sự việc sau hai nghìn năm, như vậy những cao nhân của ngày hôm nay sao lại không thể biết trước sự tình sau mấy năm nay được?

Nếu như những gì được nói đến là thật, như vậy khi kiếp nạn to lớn nếu phát sinh, giống như thành cổ La Mã vậy, mọi người thấy mặt nhau liền chết, đó thật là đáng sợ biết dường nào. Đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn của cái thời đạo đức con người bại hoại nhất của lịch sử ngày nay, liệu chúng ta không nên cẩn trọng suy nghĩ đến những dự ngôn và những lời cảnh tỉnh kia hay sao?

Dịch từ zhengjian.org

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

 • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

 • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

 • Donor - Một câu chuyện có thật

  Donor - Một câu chuyện có thật

 • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

 • Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

  Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

 • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

 • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

 • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

 • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

x