• TINHHOANET

Bậc chính nhân quân tử: Vì việc nước tiến cử hiền tài không màng ân oán

x