Việt Nam có những ‘dị nhân’ họ là ai?

Những người không bình thường như bao con người thì được xem là dị nhân, ví như người đàn ông suốt 50 năm không ngủ ở Quảng Nam và người có khả năng ăn rất nhiều dù đã 75 tuổi ở Ba Vì, Hà Nội... được xem là những “dị nhân” của Việt Nam....