Giải mã dự ngôn: Ai sẽ là người cầm quyền sau khi ĐCSTQ diệt vong?

04/12/20, 13:39 Tiên Tri

“Thôi Bối Đồ” là sáng tác của Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cang đời Đường, dùng 60 Tượng đồ sấm (những lời ám chỉ, những câu đố dự ngôn) để đưa ra dự đoán về sự hưng suy của các triều đại. “Thôi Bi Đồ” cũng là dự ngôn nổi tiếng của Quốc sư triều Minh Lưu Bá Ôn liên quan đến các sự kiện trọng đại thời mạt kiếp. Bài viết này kết hợp diễn giải Quẻ tượng thứ 53 của “Thôi Bối Đồ” và “Thôi Bi Đồ”, để đưa ra suy đoán về nhân vật sẽ cầm quyền Trung Quốc sau khi ĐCSTQ sụp đổ.

Ai sẽ là người cầm quyềnTrung Quốc sau khi ĐCSTQ sụp đổ? (Ảnh qua NTD)

Trước tiên chúng ta diễn giải quẻ tượng 53 của “Thôi Bối Đồ”.

Sấm viết:

“Quan Trung thiên tử, Lễ hiền hạ sĩ

Thuận thiên hưu mệnh, Bán lão hữu tử”

Tụng viết:

“Nhất cá hiếu tử tự tây lai, Thủ ác càn cương thiên hạ an

Vực trung lưỡng kiến tinh kỳ mỹ, Tiền nhân bất cập hậu nhân tài”

Chúng ta cùng giải nghĩa:

“Quan Trung thiên tử”: Ý chỉ vùng đất Quan Trung sắp xuất hiện Hoàng đế (tức là Thiên tử). Vùng bình nguyên Quan Trung của tỉnh Thiểm Tây, từ xưa đến nay được gọi là “bát bách lý Tần Xuyên” (non sông nhà Tần kéo dài 800 dặm). Trong dự ngôn nói, sau khi ĐCSTQ sụp đổ, người nắm quyền mới xuất thân từ nơi này.  

“Lễ hiền hạ sĩ” (hạ mình cầu hiền): Ý chỉ người cầm quyền mới của Trung Quốc đến từ vùng Quan Trung tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, người này vô cùng thông minh, khiêm tốn, cầu mong người tài năng, đức độ như khát nước, chiêu hiền đãi sĩ.

“Thuận thiên hưu mệnh”: Đây là tượng từ xuất phát từ một quẻ trong “Chu dịch”. “Hưu” ở đây có mang ý nghĩa tốt lành, đẹp đẽ. “Thuận thiên hưu mệnh” nghĩa là thuận theo những điều tốt đẹp của Thiên mệnh. 

Câu nói này tiên đoán vị Thiên tử ở Quan Trung là nơi Thiên mệnh tại vị, thuận thiên mà làm. Sau khi ĐCSTQ diệt vong, người này sẽ thuận theo ý Trời, nắm giữ chính quyền Trung Quốc, đồng thời sẽ trị vì Trung Quốc rất tốt đẹp.

“Bán lão hữu tử”: Một nửa trên của chữ “lão” (老) cộng với chữ “tử” (子), chính là chữ “hiếu” (孝), ý chỉ người nắm quyền mới này là một vị đại hiếu, có phẩm đức đại hiếu.

Từ lời Sấm có thể thấy, người nắm quyền mới ở Trung Quốc sau khi ĐCSTQ sụp đổ là người đến từ Thiểm Tây. Người này có tài đức sáng suốt, phẩm hạnh cao quý, đồng thời sẽ trị vì Trung Quốc rất tốt. 

Quẻ tượng 53 trong Thôi Bối Đồ. (Ảnh qua ĐKN)

Tiếp theo chúng ta sẽ giải mã phần Tụng:

“Nhất cá hiếu tử tự tây lai”: Câu này nói rõ người nắm quyền mới là một người con hiếu nghĩa, đến từ Thiểm Tây. Điều này trùng khớp với lời Sấm viết ở trên. 

“Thủ ác càn cương thiên hạ an”: Ý là người con hiếu nghĩa đến từ Thiểm Tây, tương lai sẽ đăng cơ đế vị của Trung Quốc, nắm giữ đại quyền, Trung Quốc dưới sự cai trị của người này sẽ khôi phục lại sự yên bình, dân chúng an cư lạc nghiệp.

“Vực trung lưỡng kiến tinh kỳ mỹ”: Câu này có thể là ám chỉ sau khi ĐCSTQ diệt vong, Trung Quốc sẽ có hai lần thay đổi chính quyền. Bởi vì trong dự ngôn viết “tinh kỳ mỹ”, cho nên hai chính quyền này đều mang lại lợi ích và tích cực cho xã hội, và hai lần thay đổi chính quyền này, rất có thể là sự thay đổi lập lại hòa bình.

“Tiền nhân bất cập hậu nhân tài”: Ý chỉ rằng sau khi ĐCSTQ diệt vong, Trung Quốc sẽ có hai lần thay đổi chính quyền, chính quyền đầu tiên khả năng tại vị rất ngắn, và nhanh chóng bị chính quyền sau thay thế. Hơn nữa chính quyền trước không bằng chính quyền sau. Sau khi chính quyền sau cầm quyền, Trung Quốc sẽ được cai quản tốt hơn.

Căn cứ vào dự ngôn có thể thấy rằng, sau khi ĐCSTQ diệt vong, người con hiếu nghĩa đến từ Thiểm Tây không thể lập tức nắm quyền, trước người này rất có khả năng còn có một chính quyền khác, nhưng thời gian tại vị rất ngắn. Chính quyền ngắn ngủi đó sẽ được người này thay thế một cách hòa bình, và sau khi người này nắm quyền, Trung Quốc sẽ lấy lại được sự bình yên.

Cuối cùng chúng ta hãy giải nghĩa bức tranh: Trong bức tranh có ba người, phía dưới chân ba người này có một cây mạ (禾 – hòa).

“Tam nhân hòa” (三人禾) hợp thành chữ “Tần” (秦). Tần là chỉ Thiểm Tây, Thiểm Tây gọi tắt là Tần, là nơi đóng đô của triều Tần. Vùng Quan Trung, Thiểm Tây xưa nay đều được xưng là “bát bách lý Tần Xuyên” – non sông nhà Tần kéo dài 800 dặm.

Vì vậy từ hình vẽ có thể tiên đoán người nắm quyền mới của Trung Quốc đến từ Thiểm Tây, điều này đã kiểm chứng thêm cho lời Sấm và Tụng.

Theo “Thôi Bối Đồ” thì người nắm quyền mới đến từ Thiểm Tây là người con chí hiếu, trọng hiền tài, sẽ cai tri Trung Quốc rất tốt. (Ảnh qua Sohu)

Tiếp theo chúng ta sẽ kết hợp với Dự ngôn “Thôi Bi Đồ” của Lưu Bá Ôn, tổng hợp diễn giải về người nắm quyền mới của Trung Quốc.

Trong “Thôi Bi Đồ”, Lưu Bá Ôn viết: “Bắc Cực Tử Vi đại đế, hiện lĩnh nhị thập bát tú, cửu diệu tinh cung, thâm tại Tần Châu địa thượng”.

Còn viết: “Ngọc thanh nhị thập bát tú giáng phàm Tần Châu địa thượng, bảo Bắc Cực Tử Vi đại đế… tại trung thiên Trung Quốc.”.

Trong chiêm tinh học, sao Tử Vi (Bắc Cực) tương ứng với đế vương Trung Quốc, truyền thừa Đạo thống (đạo chính thống) Trung Hoa, và là người kế thừa long mạch Trung Hoa. Khi sao Tử Vi hạ phàm, chính là Trung Quốc sẽ xuất hiện một Hoàng đế mới, đồng thời người này sẽ kế thừa long mạch Trung Hoa, truyền thừa Đạo thống Trung Hoa.

Trong “Thôi Bi Đồ” nói Tử Vi Đại Đế hiện lĩnh nhị thập bát tú giáng sinh tại Tần Châu, Trung Quốc. Tần Châu chính là Thiểm Tây. Điều này là hoàn toàn trùng hợp với dự ngôn của “Thôi Bối Đồ”. Chứng tỏ Thiểm Tây sẽ xuất hiện đế vương, hơn nữa là đế vương Thiên mệnh kế thừa Đạo thống Trung Hoa. “Thôi Bối Đồ” nói, người nắm quyền mới của Trung Quốc là người “thuận thiên hưu mệnh”, là người được Trời tuyển chọn, chính là Thiên mệnh. “Thôi Bi Đồ” nói, người này là sao Tử Vi hạ phàm, cho thấy đây cũng chính là Thiên mệnh. Cả hai dự ngôn đều trùng hợp với nhau.

ĐCSTQ là hồn ma đến từ phương Tây, chúng phản lại ý trời, phản nhân loại, phản vũ trụ, cướp đoạt chính quyền Trung Quốc, ký sinh tại Trung Hoa đại địa, giết hại con cháu Trung Hoa. Chúng hoàn toàn đi ngược với truyền thống, trái đạo đức, triệt để phủ định và hủy hoại văn hóa truyền thống Trung Hoa, long mạch Trung Hoa, cho nên chúng không có khả năng đại diện cho Trung Quốc, không thể nào là người kế thừa văn hóa truyền thống và long mạch của Trung Hoa. Sau khi ĐCSTQ diệt vong, long mạch Trung Hoa một lần nữa được tiếp nối, Đạo thống Trung Hoa một lần nữa được truyền thừa.

Sau khi ĐCSTQ diệt vong, long mạch Trung Hoa một lần nữa được tiếp nối, Đạo thống Trung Hoa một lần nữa được truyền thừa. (Ảnh qua NTD)

Vậy vị đế vương mới đến từ Thiểm Tây này sẽ đăng vị cầm quyền Trung Quốc vào thời gian nào?

Trong “Thôi Bi Đồ” viết: “Tị niên Sửu quá Dần sơ, kim kê tô tỉnh vị chi thiên hiểu… Tử Vi tọa đại đế, thập phương bách quốc pháp luân huy, phổ thiên đồng khánh, thì hạn mãn”.

Trong dự ngôn viết, đại kiếp của nhân loại sau khi kết thúc năm 2025 (năm Tị), sau đầu năm 2026, tân đế vương sẽ đăng cơ cầm quyền Trung Quốc.

Vì vậy tổng hợp “Thôi Bối Đồ” và “Thôi Bi Đồ” cùng các dự ngôn khác nhau có thể giải nghĩa được rằng: Từ năm 2020 đến 2025 (năm Tỵ) là thời kỳ đại kiếp nạn của nhân loại,  trong thời gian này các loại thiên tai nhân họa xảy ra không ngừng, nạn đói, hồng thủy, chiến tranh… khả năng cũng sẽ không ít. Trong thời gian này còn có một trận đại ôn dịch cực kỳ đáng sợ bùng phát, có thể là biến chủng của virus ĐCSTQ (còn gọi là COVID-19), so với trận đại dịch hiện nay còn đáng sợ hơn rất nhiều lần, sẽ có lượng lớn người xấu bị đào thải. ĐCSTQ tà ác cũng sẽ diệt vong trong đoạn thời gian này (từ 2020 đến 2025).

Sau khi ĐCSTQ diệt vong, Trung Quốc có thể sẽ có một chính quyền mới được thành lập, nhưng chính quyền mới này có khả năng là tương đối “đoản mệnh”, cuối cùng sẽ chuyển giao trong hòa bình, được một vị “đại hiếu tử” đến từ Thiểm Tây thay thế. Người này sẽ trở thành người nắm quyền mới ở Trung Quốc, một lần nữa kế tục Đạo thống Trung Hoa, vào năm sau khi đại kiếp nạn kết thúc (sau đầu năm 2026) thì đăng vị, Trung Quốc được khôi phục yên bình. Và người nắm quyền Trung Quốc mới cùng toàn thế giới, toàn nhân loại, đến lúc đó đều sẽ tuân theo sự giáo hóa của Đức Sáng Thế Chủ, đạo đức nhân loại sẽ thăng hoa trở lại, bước vào thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử. Nhân loại dưới sự dẫn dắt của Sáng Thế Chủ, đã vượt qua kiếp nạn, tiến vào một kỷ nguyên vũ trụ hoàn toàn mới vô cùng tươi sáng, đẹp đẽ. 

Sau khi không còn ĐCSTQ tà ác, nhân loại dưới sự dẫn dắt của Sáng Thế Chủ, đã vượt qua kiếp nạn, tiến vào một kỷ nguyên vũ trụ hoàn toàn mới vô cùng tươi sáng, đẹp đẽ. (Ảnh qua NTD)

Những lời Dự ngôn về thời khắc trọng đại này, cho đến ngày nay rất nhiều chỗ đều đã bị cải biến, tương lai là không ngừng biến đổi, cho nên chỉ mang tính chất tham khảo. Các nhà tiên tri đã để lại những lời dự ngôn của họ trong lịch sử, chủ yếu là vì nhân loại ngày nay mà đưa ra một lời cảnh báo sớm, để nhân loại có thể tại thời khắc lịch sử nguy cấp trước mắt đưa ra lựa chọn đúng đắn, bình an vượt qua kiếp nạn, và chọn một tương lai tươi sáng cho chính mình. Trên đây chỉ là giải nghĩa dự ngôn theo góc độ diễn giải cá nhân, để cho mọi người cùng tham khảo.

Thế Di

Theo secretchina.com

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

Ad will display in 09 seconds

3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

 • Làm gì khi quỷ lộng hành?

  Làm gì khi quỷ lộng hành?

 • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

 • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

 • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

 • Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

 • Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

  Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

 • 3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

  3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

 • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

 • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

 • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x