• TINHHOANET

Đáp án tìm các con vật có trong bức tranh

Đáp án là có tất cả 20 con và 95% người không tìm thấy đủ còn bạn thì sao?

Có tất cả 20 con vật.
Có tất cả 20 con vật.

x