Những lời sấm truyền nổi tiếng của Gia Cát Lượng

Giới thiệu: Dự ngôn «Mã Tiền Khóa» (马前课) là do Thừa tướng Gia Cát Lượng nhà Thục Hán thời Tam Quốc sáng tác. Nhắc đến Gia Cát Lượng, có thể nói là nhà nhà đều biết, nhưng không nhiều người biết về «Mã Tiền Khóa»....

Ưu Đàm Bà La hoa tinh khiết dưới kính hiển vi phóng đại 400 lần

Hoa Ưu Đàm Bà La được coi là “điềm lành may mắn”, trong Kinh Phật có ghi chép về “Tiên Giới Kỳ Hoa” 3000 năm mới nở một lần này. Đầu tiên phát hiện trên tượng Phật tại Hàn Quốc, hơn mười năm trở lại đây, Hoa Ưu Đàm Bà La liên tục khai nở ở khắp các vùng thắng địa trên thế giới, trong những điều kiện không có đất, không có ánh sáng, không có nước; c...