Những ‘bộ cánh’ độc đáo của ấu trùng và bướm

Cùng so sánh những ‘bộ cánh’ độc đáo của các loài bướm từ khi còn là ấu trùng cho lúc trưởng thành.

1. Bướm Brahmin Moth

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-1-1

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-1-2

2. Bướm Cecropia

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-6-1

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-6-2

3. Bướm Spicebush Swallowtail

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-16-1

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-16-2

4. Bướm Black Swallowtail

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-5-1

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-5-2

5. Bướm Glass Winged 

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-8-1

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-8-2

6. Bướm Blue Morpho

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-19-1

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-19-2

7. Bướm Pipevine Swallowtail

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-14-1

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-14-2

8. Bướm Io Moth

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-17-1

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-17-2

9. Bướm Attacus Atlas

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-20-1

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-20-2

10. Bướm Polyura Sempronius

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-18-1

caterpillar-moth-butterfly-before-after-metamorphosis-18-2

Theo BoredPanda