• TINHHOANET

Mời bạn đọc xem đề thi, gợi ý bài giải môn thi Vật Lý

(PLO) – PLO cập nhật liên tục đề thi, bài giản gợi ý, nhận định đề thi môn thi Vật lý chiều nay.

Gợi ý bài giải, mã đề thi 274:

1.B

2.C

3.C

4.B

5.B

6.D

7.C

8.B

9.D

10.C

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.C

29.A

30.C

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đề thi mà số 274.

PLO

(1)

Theo Pháp Luật TP.HCM

x