• TINHHOANET

Lotus Dance – Múa hoa sen

Tiết mục múa Hoa Sen biểu diễn bởi các cô gái tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

x