• TINHHOANET
loading

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?