• TINHHOANET
loading

Đấng giác ngộ đã từ bi nhẫn chịu vì chúng sinh như thế nào?