• TINHHOANET
loading

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?