• TINHHOANET
loading

Hòa thượng một lòng hướng Phật, vì sao vẫn phải chịu nhục hình?