• TINHHOANET

Thế giới

Facebook trả 1 cơ quan báo chí 3 triệu USD/năm mua bản quyền tin tức?