• TINHHOANET

Máy bay mất tích

Hơn 3 triệu người tìm máy bay mất tích qua ảnh vệ tinh
Máy bay mất tích bị chuyển hướng bằng “máy tính”
Malaysia: Chuyển tập trung tìm máy bay mất tích sang Eo Malacca