• TINHHOANET

Donald Trump

Siêu xe “Quái thú” sắp phục vụ ông Trump mạnh như thế nào?
Toàn văn phát biểu nhậm chức đầy cảm xúc của ông Trump