• TINHHOANET

Nhân tướng học

Tướng tùy tâm sinh
Thuật xem tướng thọ mệnh