• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

“Vua diệt sói dữ” và cuộc đời tàn phế trong ân hận
Nhân quả báo ứng: Vô lễ làm nhục Phật, khổ báo chín vạn năm
Luân hồi đầu thai ở VN: Trường hợp bé Quyết Tiến