• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Bạn thực sự có hiểu ý nghĩa của luân hồi là gì ?
Nhân quả báo ứng: Vô lễ làm nhục Phật, khổ báo chín vạn năm
Luân hồi đầu thai ở VN: Trường hợp bé Quyết Tiến