• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Câu chuyện nhân quả báo ứng: Giấc mơ xin cứu mạng
Bị hủy đi công danh, phúc phận chỉ vì có ý nghĩ tà dâm
Lấy trộm một con gà cũng bị ghi vào sổ dưới âm phủ
Ác khẩu chịu báo ứng, nhiều kiếp đầu thai làm khỉ
Tà dâm tội nặng, chịu quả báo kinh hoàng
Mối duyên nợ giữa con cái và cha mẹ trong kiếp này
Bị đầu thai thành heo vì lấy trộm tiền của mẹ