• TINHHOANET

Nhân Gian Thần Thoại

Câu Chuyện Thứ 26: Thần thoại chân thật (phần 1)
Câu Chuyện Thứ 23: Chúng sinh tha thiết mong Chủ quay về
Câu Chuyện Thứ 22: Điều nhìn thấy trong mộng
Câu Chuyện Thứ 21: Trải nghiệm của một tiểu đệ tử
Câu Chuyện Thứ 20: Chư Thần đều đang chăm chú nhìn chúng ta (Phần 1)
Câu Chuyện Thứ 19: Lượng Lượng mộng trung ký sự
Câu Chuyện Thứ 18: Điều Đống Đống nhìn thấy ở không gian khác
Câu Chuyện Thứ 16: Nhìn thấy thiên môn ở trong mộng
Câu Chuyện Thứ 14: Những Câu Chuyện Thần Thoại (Phần 2)