• TINHHOANET

Đả hổ diệt ruồi

Cốc Khái Lai gọi Chu Vĩnh Khang là “trùm đảo chính”
Vì sao Chu Vĩnh Khang sẽ bị loại bỏ theo Bạc Hy Lai ?
Sự tột cùng của tội ác
Di sản cay đắng của Giang Trạch Dân