• TINHHOANET

Bức hại Pháp Luân Công

Ôn Gia Bảo kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công
Nạn mổ cắp nội tạng lan tràn ở Trung Quốc
Pháp Luân Công – 10 năm bị đàn áp
Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc