• TINHHOANET

Bức hại Pháp Luân Công

Buôn lậu nội tạng: Làm giàu trên thân xác người khác
3 Tháng – 1700 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp