• TINHHOANET

Góc khuất

“Hiện tượng Vương Kỳ Sơn” đang chiếu xạ điều gì?
Nước Mỹ đang giáng những đòn chí mạng vào các quan chức ĐCSTQ